Obavijest o terminu održavanja razgovora za Natječaj za radna mjesta (ožujak 2024)

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI LOŠINJ
KLASA:  112-01/24-02/2
URBROJ: 2213/1-01-24 – 1
Mali Lošinj, 18.03.2024. godine

 

KLASA: 112-01/24-02/2
URBROJ: 2213/1-01-24-12
Mali Lošinj, 16.04. 2024. godine

 

Natjecateljima svima

 

Predmet: Obavijest o terminu održavanja razgovora (intervjua) za Natječaj za radna mjesta objavljenog 22.03.2024. godine (NN broj: 35/2024) 

 

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj za radna mjesta Odgojnog doma Mali Lošinj objavljenog 22.03.2024. godine (NN broj: 35/2024)  da će se intervju (razgovor) održati  dana 24. travnja 2024. godine (SRIJEDA) u 12,00 na adresi Zagrebačka 16 u Malom Lošinju ili preko zoom aplikacije o čemu se kandidati pozivaju da se o tome očituju na mail upravaodml@gmail.com

Sukladno uvjetima javnog natječaja smatra se da je kandidat koji nije pristupio postupku odabira u obliku razgovora povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Centar za pružanje usluga u zajednici  Mali Lošinj
Ravnateljica:
Silvija Kocijan, univ.spec.iur.

Dostaviti:

 1. Naslovu
 2. Pismohrana

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.

Natječaj za više radnih mjesta – ožujak 2024

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI LOŠINJ
KLASA:  112-01/24-02/2
URBROJ: 2213/1-01-24 – 1
Mali Lošinj, 18.03.2024. godine

 

Temeljem članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN broj: 61 /2018, 3/19), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22 i 127/22) , članka 21. do 23.  Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN broj: 110/2022) i  članka  26. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, KLASA: 012-03/23-01/1, URBROJ: 2213/1-01-23-4 od 17. listopada 2023. godine, Ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sljedeća radna mjesta:

 1. Odgajatelj/ica -neodređeno puno radno vrijeme
  – 2 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj  i Cres
 2. Profesor engleskog i njemačkog jezika – neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj
 3. Terapeut/kinja za radno okupacione aktivnosti -neodređeno puno radno vrijeme
  – 2 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj i Cres
 4. Medicinska sestra/tehničar – neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Cres
 5. Psigholog/ica – određeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Cres

 

Uvjeti pod 1.

Odgajatelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

-završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
-probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 2. 

Profesor engleskog i njemačkog jezika – neodređeno puno radno vrijeme

-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Zakonu o strukovnom obrazovanju
– VSS, visoka stručna sprema
– jedna godina radnog iskustva
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računalu
– probni rad 6 mjeseca
-uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 71/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).
-u radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 3. 

Terapeut za radno okupacione aktivnosti – neodređeno puno radno vrijeme

– završen stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
– probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 4. 

Medicinska sestra/tehničar – neodređeno puno radno vrijeme

– završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore,   odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
– probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 5.

Psiholog/ica – određeno puno radno vrijeme

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – psiholog u skladu s propisima kojima se regulira psihološka djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore, odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
– probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– presliku rodnog lista
– presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
– presliku diplome, svjedodžbe, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o položenom stručnom ispitu*
-ukoliko je kandidat položio stručni ispit – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):
-izjavu o nepostojanju zapreka prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 6.
-izjava o nepostojanju zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO i presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

*Stručni/a radnik/ica koji/a u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi nema položen stručni ispit, a ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke dužan/na je u roku od godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit sukladno članku 257. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22)

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno

 1. članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843;
 2. članku 48 stavcima 1-3 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) , https://branitelji.gov.hr/zaposčkavanje-843/843;
 3. članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) , https://www.zakon.hr/z/493/zakon-o-.profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom;
 4. članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata;

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (čl. 103. st. 1 Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o  ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje  prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.

Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na mrežnoj stranici Centra za pružanje usluga u azejdnici Mali Lošinj najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua,  što se smatra valjanom obavijesti kandidatima te dodatan način obavještavanja nije obvezan za Dom  http://www.centar-losinj.hr/

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio postupku odabira u obliku razgovora povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj i u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostava natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici  Mali Lošinj, Zagrebačka 16, Mali Lošinj -51550 Mali Lošinj, s naznakom: »natječaj za radno mjesto ________________________  – ne otvarati«, u roku od 15 (slovima: petnaest)  dana od  dana objave natječaja u Narodnim novinama RH.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za pružanje usluga u zajednici  Mali Lošinj
Ravnateljica:
Silvija Kocijan, univ.spec.iur.

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.

Natječaj za radna mjesta objavljenog 08. 12. 2023. godine

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI LOŠINJ
KLASA: 112-01/23-01/8
URBROJ: 2213/1-01-23-
Mali Lošinj, 12. 01. 2024. godine

Natjecateljima svima

 

Predmet: Obavijest o terminu održavanja razgovora (intervjua) za Natječaj za radna mjesta objavljenog 08. 12. 2023. godine (NN broj: 146/23) 

 

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na javni natječaj za radna mjesta Odgojnog doma Mali Lošinj objavljenog 08. 12. 2023. godine (NN broj: 146/23) da će se intervju (razgovor) održati  dana 18. 01. 2024. (ČETVRTAK) u 12,00 na adresi Zagrebačka 16 u Malom Lošinju ili preko zoom aplikacije o čemu se kandidati pozivaju da se o tome očituju na mail upravaodml@gmail.com

Sukladno uvjetima javnog natječaja smatra se da je kandidat koji nije pristupio postupku odabira u obliku razgovora povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Silvija Kocijan, univ.spec.iur.

Dostaviti:

 1. Naslovu
 2. Pismohrana

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI LOŠINJ
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-01/23-02/9
URBROJ: 2213/1-01-23-1
Mali Lošinj, 12. 12. 2023. godine

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99,  35/08, 127/19, 151/22), članka 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22 i 73/23) i članaka 27. i 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, KLASA: 012-03/23-01/1, URBROJ: 2213/1-01-23-4 od dana 17. listopada 2023. godine, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj (ranije Odgojni dom Mali Lošinj), sukladno odluci donesenoj dana 30. studenog 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. hrvatsko državljanstvo
 4. da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
 5. da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.
Uz prijavu na natječaj  i životopis (koji  trebaju biti vlastoručno potpisani) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u presliku:

 1. životopis, vlastoručno potpisan
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (jedan od dokaza hrvatskog državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu)
 3. dokaz o obrazovnoj kvalifikaciji (diploma ili javna isprava), pri čemu kandidati koji su obrazovnu kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja u Republici Hrvatskoj izjednačeno;
 1. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi/obrazovnoj kvalifikaciji te trajanju staža osiguranja);
 2. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu s propisanom kvalifikacijom ako ona nije ispravno evidentirana u e-zapisu može se dokazati potvrdom poslodavca (potvrda ili uvjerenja prethodnih ili sadašnjeg poslodavca o ostvarenom radnom stažu kandidata na poslovima propisane obrazovne kvalifikacije),
 1. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja)
 2. izjava o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. točke 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj (dalje u tekstu: Centar). Centar će za izabranog kandidata provjeriti ispunjavanje uvjeta iz članka 39. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.).

Kandidati/kandidatkinje u vlastoručno potpisanoj prijavi, dužni su navesti popis dokumentacije koju prilažu.

Kandidat/tkinja koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvavio/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarenje prava po posebnim propisima dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju tog prava i ostalih traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat/tkinja koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat/tkinja koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom

(https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom).

Kandidat/tkinja koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, Zagrebačka 16, Mali Lošinj -51550 Mali Lošinj, s naznakom: »Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«, u roku od 8  dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i/ili nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, te prijave kandidat/tkinje koji odustanu od svoje prijave neće se razmatrati,  te će se sa istima postupati kao da nisu niti podnesene.

Upravno vijeće Centra će kandidate/kinje čije su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune, te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja pozvati na razgovor.

Prije odluke o izboru, Upravno vijeće će zatražiti od kandidata izvornike dokumentacije.

Ako se na raspisani javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti. U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove na razgovor, smatrat će se da je odustao od svoje prijave, a sa istom će se postupati kao da nije niti podnesena.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Upravno vijeće Centra s osobom imenovanom za ravnatelja/icu sklapa ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme na mandat od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Upravno vijeće Centra pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Centar za pružanje usluga u zajednici

Mali Lošinj

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.

Natječaj za više radnih mjesta prosinac 2023

ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ
Zagrebačka 16 · 51550 Mali Lošinj · Hrvatska
telefon: 051 / 231 078 · telefax: 051 /231 619

 

ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ
KLASA:  112-01/23-02/8
URBROJ: 2213/1-01-23-1
Mali Lošinj, 05. 12. 2023. godine

Temeljem članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) članka 16. stavka 1. i stavka 2.  Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN broj: 61 /2018, 3/19), članka 21. do 23.  Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN broj: 110/2022) i  članka  37. Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/15-30/1, URBROJ: 404-15-1 od 09. travnja 2015. godine i Odluke o dopuni Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/18-01/7, URBROJ: 404-18-1 od 23. travnja 2018., Ravnateljica Odgojnog doma Mali Lošinj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za zasnivanje radnog odnosa temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Odgajatelj/ica -neodređeno puno radno vrijeme
  – 2 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj
 2. Odgajatelj/ica -neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Cres
 3. Medicinski/a tehničar/ka – neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj

4. Terapeut za radno okupacione aktivnosti  -neodređeno puno radno vrijeme
– 1 izvršitelj/ica
– mjesto rada: Cres

Uvjeti pod 1. i 2.

Odgajatelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

-završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. stavak 2. točka 7. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– probni rad 6 mjeseci
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) 

Uvjeti pod 3. 

Medicinska/i tehničar/ka – neodređeno puno radno vrijeme

– završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore, odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. stavak 2. točka 11. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-B kategorija
– probni rad 6 mjeseci
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22)

Uvjeti pod 4. 

Terapeut za radno okupacijske aktivnosti – neodređeno puno radno vrijeme

– završen stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. stavak 2. točka 10. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– probni rad 6 mjeseci
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– presliku rodnog lista
– dokaz o državljanstvu
– presliku diplome, svjedodžbe, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o B kategoriji za radno mjesto pod 3.
-ukoliko je kandidat položio stručni ispit – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO i presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidat/tkinja koje ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostavio/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarenje prava po posebnim propisima dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju tog prava i ostalih traženih uvjeta.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48 stavcima 1-3  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) , članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) , članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).  Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (čl. 103. st. 1 Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o  ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje  prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Podnositelji prijave koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Podnositelji prijave koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.

Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na mrežnoj stranici Odgojnog doma Mali Lošinj najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua,  što se smatra valjanom obavijesti kandidatima te dodatan način obavještavanja nije obvezan za Dom  http://www.centar-malilosinj.hr/

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio postupku odabira u obliku razgovora povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Odgojnog doma Mali Lošinj i u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Odgojnom domu Mali Lošinj da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Odgojni dom Mali Lošinj koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostava natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka.

Odgojni dom Mali Lošinj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Odgojni dom Mali Lošinj, Zagrebačka 16, Mali Lošinj -51550 Mali Lošinj, s naznakom: »natječaj za radno mjesto ________________________  – ne otvarati«, u roku od 15  (slovima: PETNAEST)  dana od  dana objave natječaja u Narodnim novinama RH.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Odgojni dom Mali Lošinj
Ravnateljica:
Silvija Kocijan, univ.spec.iur.

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.