CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI LOŠINJ
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-01/23-02/9
URBROJ: 2213/1-01-23-1
Mali Lošinj, 12. 12. 2023. godine

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99,  35/08, 127/19, 151/22), članka 204. i 205. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22 i 73/23) i članaka 27. i 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, KLASA: 012-03/23-01/1, URBROJ: 2213/1-01-23-4 od dana 17. listopada 2023. godine, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj (ranije Odgojni dom Mali Lošinj), sukladno odluci donesenoj dana 30. studenog 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,
 2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
 3. hrvatsko državljanstvo
 4. da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
 5. da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj: 82/08 i 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.
Uz prijavu na natječaj  i životopis (koji  trebaju biti vlastoručno potpisani) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u presliku:

 1. životopis, vlastoručno potpisan
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (jedan od dokaza hrvatskog državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu)
 3. dokaz o obrazovnoj kvalifikaciji (diploma ili javna isprava), pri čemu kandidati koji su obrazovnu kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja u Republici Hrvatskoj izjednačeno;
 1. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi/obrazovnoj kvalifikaciji te trajanju staža osiguranja);
 2. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu s propisanom kvalifikacijom ako ona nije ispravno evidentirana u e-zapisu može se dokazati potvrdom poslodavca (potvrda ili uvjerenja prethodnih ili sadašnjeg poslodavca o ostvarenom radnom stažu kandidata na poslovima propisane obrazovne kvalifikacije),
 1. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja)
 2. izjava o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. točke 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj (dalje u tekstu: Centar). Centar će za izabranog kandidata provjeriti ispunjavanje uvjeta iz članka 39. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.).

Kandidati/kandidatkinje u vlastoručno potpisanoj prijavi, dužni su navesti popis dokumentacije koju prilažu.

Kandidat/tkinja koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvavio/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarenje prava po posebnim propisima dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju tog prava i ostalih traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat/tkinja koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat/tkinja koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom

(https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom).

Kandidat/tkinja koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, Zagrebačka 16, Mali Lošinj -51550 Mali Lošinj, s naznakom: »Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«, u roku od 8  dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i/ili nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, te prijave kandidat/tkinje koji odustanu od svoje prijave neće se razmatrati,  te će se sa istima postupati kao da nisu niti podnesene.

Upravno vijeće Centra će kandidate/kinje čije su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune, te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja pozvati na razgovor.

Prije odluke o izboru, Upravno vijeće će zatražiti od kandidata izvornike dokumentacije.

Ako se na raspisani javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata/kinja ne bude izabran, javni natječaj će se ponoviti. U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove na razgovor, smatrat će se da je odustao od svoje prijave, a sa istom će se postupati kao da nije niti podnesena.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Upravno vijeće Centra s osobom imenovanom za ravnatelja/icu sklapa ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme na mandat od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Upravno vijeće Centra pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama.

Centar za pružanje usluga u zajednici

Mali Lošinj

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.