CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

MALI LOŠINJ
_

Trenutni kapacitet ustanove iznosi 27 korisnika na Lošinju. Riječ je o djeci i mladeži u dobi 14-21 godine kojima je detektiran poremećaj u ponašanju, najčešće u obliku počinjenja kaznenih djela, konzumiranja droge, nepohađanja škole, skitnje… Korisnici dolaze iz cijele Hrvatske.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj svakako je ustanova sa brojnim specifičnostima. Od svih domova u Republici Hrvatskoj koji provode tretman resocijalizacije i socijalizacije mladeži s poremećajem u ponašanju Lošinjski dom jedinstven je po tome što su odgojne grupe dislocirane i uklopljene u sami grad. U svakoj od kuća gdje su smješteni korisnici živi jedan odgajatelj sa svojom obitelji. Baš taj suživot odgojnog osoblja i korisnika te suživot korisnika sa gradom, susjedima čini specifičnost koje nema u drugim domovima istoga ili sličnoga tipa u Hrvatskoj.

NAŠE USLUGE

_
  • usluga privremenog smještaja
  • usluga organiziranog stanovanja
  • usluga cjelodnevnog boravka
  • usluga poludnevnog boravka
  • usluga savjetovanja i pomaganja

Centar Lošinj pruža djeci i mlađim punoljetnim osobama od 14 do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju socijalne usluge. Podružnica Cres pruža djeci u dobi od 7 do 14 godina života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja socijalne usluge.