CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI LOŠINJ
KLASA:  112-01/24-02/2
URBROJ: 2213/1-01-24 – 1
Mali Lošinj, 18.03.2024. godine

 

Temeljem članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN broj: 61 /2018, 3/19), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22 i 127/22) , članka 21. do 23.  Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN broj: 110/2022) i  članka  26. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, KLASA: 012-03/23-01/1, URBROJ: 2213/1-01-23-4 od 17. listopada 2023. godine, Ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sljedeća radna mjesta:

 1. Odgajatelj/ica -neodređeno puno radno vrijeme
  – 2 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj  i Cres
 2. Profesor engleskog i njemačkog jezika – neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj
 3. Terapeut/kinja za radno okupacione aktivnosti -neodređeno puno radno vrijeme
  – 2 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj i Cres
 4. Medicinska sestra/tehničar – neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Cres
 5. Psigholog/ica – određeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Cres

 

Uvjeti pod 1.

Odgajatelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

-završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
-probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 2. 

Profesor engleskog i njemačkog jezika – neodređeno puno radno vrijeme

-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i Zakonu o strukovnom obrazovanju
– VSS, visoka stručna sprema
– jedna godina radnog iskustva
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računalu
– probni rad 6 mjeseca
-uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 71/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).
-u radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 3. 

Terapeut za radno okupacione aktivnosti – neodređeno puno radno vrijeme

– završen stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
– probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 4. 

Medicinska sestra/tehničar – neodređeno puno radno vrijeme

– završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore,   odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
– probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Uvjeti pod 5.

Psiholog/ica – određeno puno radno vrijeme

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – psiholog u skladu s propisima kojima se regulira psihološka djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore, odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen stručni ispit
– probni rad 6 mjeseci
-poznavanje rada na računalu
-vozačka dozvola B kategorije
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– presliku rodnog lista
– presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
– presliku diplome, svjedodžbe, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o položenom stručnom ispitu*
-ukoliko je kandidat položio stručni ispit – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
– uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):
-izjavu o nepostojanju zapreka prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za radno mjesto pod rednim brojem 6.
-izjava o nepostojanju zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO i presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

*Stručni/a radnik/ica koji/a u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi nema položen stručni ispit, a ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke dužan/na je u roku od godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit sukladno članku 257. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22)

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno

 1. članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843;
 2. članku 48 stavcima 1-3 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) , https://branitelji.gov.hr/zaposčkavanje-843/843;
 3. članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) , https://www.zakon.hr/z/493/zakon-o-.profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom;
 4. članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata;

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (čl. 103. st. 1 Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o  ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje  prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.

Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na mrežnoj stranici Centra za pružanje usluga u azejdnici Mali Lošinj najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua,  što se smatra valjanom obavijesti kandidatima te dodatan način obavještavanja nije obvezan za Dom  http://www.centar-losinj.hr/

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio postupku odabira u obliku razgovora povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj i u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Centru za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostava natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici  Mali Lošinj, Zagrebačka 16, Mali Lošinj -51550 Mali Lošinj, s naznakom: »natječaj za radno mjesto ________________________  – ne otvarati«, u roku od 15 (slovima: petnaest)  dana od  dana objave natječaja u Narodnim novinama RH.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za pružanje usluga u zajednici  Mali Lošinj
Ravnateljica:
Silvija Kocijan, univ.spec.iur.

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.