ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ
Zagrebačka 16 · 51550 Mali Lošinj · Hrvatska
telefon: 051 / 231 078 · telefax: 051 /231 619

 

ODGOJNI DOM MALI LOŠINJ
KLASA:  112-01/23-02/8
URBROJ: 2213/1-01-23-1
Mali Lošinj, 05. 12. 2023. godine

Temeljem članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) članka 16. stavka 1. i stavka 2.  Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN broj: 61 /2018, 3/19), članka 21. do 23.  Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN broj: 110/2022) i  članka  37. Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/15-30/1, URBROJ: 404-15-1 od 09. travnja 2015. godine i Odluke o dopuni Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/18-01/7, URBROJ: 404-18-1 od 23. travnja 2018., Ravnateljica Odgojnog doma Mali Lošinj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za zasnivanje radnog odnosa temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Odgajatelj/ica -neodređeno puno radno vrijeme
  – 2 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj
 2. Odgajatelj/ica -neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Cres
 3. Medicinski/a tehničar/ka – neodređeno puno radno vrijeme
  – 1 izvršitelj/ica
  – mjesto rada: Mali Lošinj

4. Terapeut za radno okupacione aktivnosti  -neodređeno puno radno vrijeme
– 1 izvršitelj/ica
– mjesto rada: Cres

Uvjeti pod 1. i 2.

Odgajatelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme

-završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. stavak 2. točka 7. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– probni rad 6 mjeseci
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) 

Uvjeti pod 3. 

Medicinska/i tehničar/ka – neodređeno puno radno vrijeme

– završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore, odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. stavak 2. točka 11. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-B kategorija
– probni rad 6 mjeseci
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22)

Uvjeti pod 4. 

Terapeut za radno okupacijske aktivnosti – neodređeno puno radno vrijeme

– završen stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore,  odnosno uvjeti sukladno odredbi članka 21. stavak 2. točka 10. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 110/22)

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– probni rad 6 mjeseci
– nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– presliku rodnog lista
– dokaz o državljanstvu
– presliku diplome, svjedodžbe, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-dokaz o B kategoriji za radno mjesto pod 3.
-ukoliko je kandidat položio stručni ispit – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO i presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidat/tkinja koje ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostavio/la pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarenje prava po posebnim propisima dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju tog prava i ostalih traženih uvjeta.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48 stavcima 1-3  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) , članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) , članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).  Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (čl. 103. st. 1 Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o  ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje  prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona)  dostupne na poveznici hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Podnositelji prijave koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Podnositelji prijave koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.

Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na mrežnoj stranici Odgojnog doma Mali Lošinj najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua,  što se smatra valjanom obavijesti kandidatima te dodatan način obavještavanja nije obvezan za Dom  http://www.centar-malilosinj.hr/

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio postupku odabira u obliku razgovora povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Odgojnog doma Mali Lošinj i u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Odgojnom domu Mali Lošinj da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Odgojni dom Mali Lošinj koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostava natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka.

Odgojni dom Mali Lošinj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Odgojni dom Mali Lošinj, Zagrebačka 16, Mali Lošinj -51550 Mali Lošinj, s naznakom: »natječaj za radno mjesto ________________________  – ne otvarati«, u roku od 15  (slovima: PETNAEST)  dana od  dana objave natječaja u Narodnim novinama RH.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Odgojni dom Mali Lošinj
Ravnateljica:
Silvija Kocijan, univ.spec.iur.

Uvjete natječaja možete pogledati ovdje.